Bractwo św. Józefa

Erygowane 1 maja 2012 r. w Jemielnicy Bractwo św. Józefa nawiązuje do chlubnej przeszłości, kiedy Bractwo św. Józefa w Jemielnicy zrzeszało pod patronatem św. Józefa tysiące osób. Nie chcąc odcinać się od tej przeszłości, a jednocześnie rozpoznając znaki czasu, Biskup Opolski reaktywował Bractwo, by w ten sposób zainicjować nową formę stanowego duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb rodziny i Kościoła na opolskiej ziemi. A potrzeby te – jak wiemy – są ogromne. Zaangażowanie mężczyzn i młodzieńców w realizację celów statutowych Bractwa św. Józefa ma umożliwić duszpasterzom rozeznanie duchowych potrzeb mężczyzn i młodzieńców, towarzyszenie w ich troskach oraz oferowanie konkretnej pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się w ich życiu problemów. A jeśli dokonuje się to na modlitwie i wzywaniu wstawiennictwa św. Józefa, możemy być niemal przekonani, że dzieło wyda błogosławione owoce w życiu rodzin i całych wspólnot parafialnych. Bractwo jest więc wspólnotą modlitewno-apostolską, zrzeszającą mężczyzn, którą przenika i łączy troska o własną formację, jak i o zbawienie środowiska, w którym członkowie żyją oraz pracują. 

Bractwo Świętego Józefa stawia sobie za cel przede wszystkim uświęcenie członków przez naśladowanie św. Józefa i modlitwę przez jego wstawiennictwo. Równie ważne są cele formacyjne Bractwa: formowanie członków do dojrzałego realizowania powołania męża i ojca rodziny, a w przypadku duchownych – pasterza i przewodnika wspólnoty wiernych, inspirowanie członków do gorliwej pracy apostolskiej w parafii oraz formowanie i pobudzanie członków do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie. Wyznaczone cele modlitewne i formacyjne mogą być realizowane przy wypełnieniu stosownych obowiązków, które wyznacza się członkom Bractwa św. Józefa, a mianowicie:

Członkiem Bractwa może zostać mężczyzna, katolik, który ukończył 18. rok życia i pragnie prowadzić życie prawdziwie katolickie oraz dobrowolnie włącza się w zadania apostolskie Kościoła.

Ubieganie się o przyjęcie do Bractwa polega na wypełnieniu przez zgłaszającego się deklaracji kandydata, w której podaje on swoje personalia (imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania), i przesłanie jej na adres Bractwa. Deklarację kandydata zawsze potwierdza podpisem proboszcz parafii kandydata, zaświadczając w ten sposób o jego zdatności do bycia członkiem Bractwa.

W Naszej parafii również są mężczyźni do niego należący. Można w każdej chwili zostać członkiem Bractwa, zgłaszając się do ks. proboszcza.

Archiwum Gazetek Parafialnych